Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł! Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.
Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Akty normatywne określające wymagania w zakresie BHP (z późniejszymi zmianami)

oraz

 • Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997r.

 

 

Pojęcia związane z bhp, ochroną środowiska, ochroną przeciwpożarową, ergonomią

 BHP to zbiór warunków i organizacji pracy oraz zachowań pracowników zapewniający wymagany poziom ochrony zdrowia i życia przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy.

 

Ochrona środowiska – działania zmierzające do naprawienia wyrządzonych szkód lub zapobiegających wyrządzeniu szkód środowisku, jak też działania zmierzające do zmniejszenia ryzyka wystąpienia takich szkód oraz działania zachęcające do bardziej efektywnego wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym środków służących oszczędzaniu energii i stosowaniu odnawialnych źródeł energii.

 

Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem poprzez:

1) zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru,

2) zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru,

3) prowadzenie działań ratowniczych

 

Ergonomia to nauka zajmująca się dostosowaniem pracy do możliwości psychofizycznych człowieka. Ma na celu zwiększenie wydajności pracy poprzez taką organizację układu: człowiek - maszyna - warunki otoczenia, aby wykonywana ona była przy możliwie niskim koszcie biologicznym i najbardziej efektywnie.

 

 

Organy sprawujące nadzór nad warunkami pracy

 • Państwowy nadzór nad warunkami pracy

 - Państwowa Inspekcja Pracy

 - Inspekcja Sanitarna

 - Urząd Dozoru Technicznego

 

 • Społeczny nadzór nad warunkami pracy

 - Związki Zawodowe

 - Społeczna Inspekcja Pracy

 

 • inne

 - Pracodawca zatrudniający powyżej 100 pracowników ma obowiązek utworzenia zakładowej służby bhp

 - Pracodawca zatrudniający powyżej 250 pracowników powołuje komisje bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Zadania i uprawnienia organów sprawujących nadzór nad warunkami pracy znajdziesz tutaj

 

Obowiązki jakie ciążą na pracowniku w związku z zatrudnieniem u pracodawcy:

 Podstawowym obowiązkiem każdego pracownika jest przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności pracownik jest zobowiązany:

 • znać przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • brać udział w szkoleniu i instruktażu z zakresu bhp oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym,

 • wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy a także przestrzegać wydawanych w tym zakresie zarządzeń i wskazówek przełożonych,

 • dbać o należyty stan maszyn, urządzeń i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy,

 • używać przydzielonej mu odzieży ochronnej i roboczej oraz sprzętu ochrony osobistej zgodnie z ich przeznaczeniem,

 • poddawać się badaniom lekarskim wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym badaniom zarządzonym przez właściwe organy i stosować się do zaleceń lekarskich,

 • niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie wypadku przy pracy albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego.

 

 Pracodawca zobowiązany jest:

 • zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bhp,

 • wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bhp na poszczególnych stanowiskach pracy,

 • doręczać pracownikom za pokwitowaniem szczegółowe wskazówki bhp oraz zaznajomić ich z przepisami i zasadami w zakresie wykonywanych przez nich prac,

 • wywieszać w miejscach widocznych i dostępnych informacje zawierające wskazówki
  w sprawie postępowania w razie wypadku (awarii, pożaru, wybuchu, porażenia prądem elektrycznym) oraz wyciągi z odpowiednich przepisów bhp określających podstawowe zasady bezpiecznych warunków pracy,

 • wyposażyć pracowników w niezbędne narzędzia pracy, sprzęt ochrony osobistej i odzież ochronną, dostosowane do warunków i rodzaju wykonywanych prac,

 • utrzymywać pomieszczenia pracy, budynki i inne obiekty budowlane oraz tereny i urządzenia z nimi związane w stanie zapewniającym bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

 

 

 

Konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania BHP

 

W sytuacji, gdy pracownik nie wypełnia swoich podstawowych obowiązków wynikających z cytowanych przepisów Kodeksu Pracy np. nie korzysta ze środków ochrony indywidualnej, pracodawca ma prawo zastosować sankcje wynikające z art. 108 § 1 Kodeksu Pracy, który określa, że:

 

Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować: karę upomnienia, karę nagany.

 

Dodatkowo, zgodnie z art. 108 § 2 Kodeksu Pracy „za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy - pracodawca może również stosować karę pieniężną”. Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego do wypłaty netto.

 

Pracodawca wpływy z kar musi przeznaczyć na poprawę warunków bezpieczeństwa pracy.

 

Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia informacji o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. Przed nałożeniem kary, pracodawca musi wysłuchać wyjaśnień pracownika.

  

Niespełnianie obowiązków w zakresie BHP jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika zagrożonym grzywną od 1.000 zł do 30.000 zł!

 

O odpowiedzialności karnej mówi między innymi art. 220 Kodeksu karnego:

 

§1

 Kto będąc odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3

 

§2

 Jeżeli sprawca działa nieumyślnie – podlega grzywnie i karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku

 

§3

 Nie podlega karze sprawca, który dobrowolnie uchylił grożące niebezpieczeństwo

 

§4

Kto wbrew obowiązkowi nie zawiadamia w terminie właściwego organu o wypadku przy pracy lub chorobie zawodowej albo nie sporządza lub nie przedstawia wymaganej dokumentacji – podlega grzywnie w wysokości do 180 stawek dziennych albo karze ograniczenia wolności.

 

 

 

Wybrane przepisy związane z ochroną środowiska w pracy z układami elektrycznymi i elektronicznymi:

 

 

Instytucje i służby ochrony środowiska

 

 • Państwowa Rada Ochrony Środowiska

 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 • Krajowa Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko

 • Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

 • Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska

 

  

Do zakresu działania Rady należy opracowywanie dla ministra właściwego do spraw środowiska opinii w sprawach ochrony środowiska, a także przedstawianie propozycji i wniosków zmierzających do tworzenia warunków zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz do zachowania lub poprawy jego stanu.

 

Do zadań NFOŚ i WFOŚ należy finansowanie inwestycji w ochronie środowiska i gospodarce wodnej w obszarze ważnym z punktu widzenia procesu dostosowania do wymogów UE.

  

Do zadań Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko należy:

 • wydawanie opinii w sprawach należących do kompetencji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska związanych z procesem inwestycyjnym i systemem ocen oddziaływania na środowisko,

 • monitorowanie funkcjonowania systemu ocen oddziaływania na środowisko,

 • wydawanie opinii w sprawach projektów aktów prawnych dotyczących ocen oddziaływania na środowisko,

 

 Zadaniem PIOŚ jest kontrola realizacji przepisów związanych z ochroną środowiska i racjonalnym wykorzystaniem zasobów przyrody. Inspekcja ta bierze udział w procesie lokalizacji inwestycji, przekazywania obiektów lub instalacji do użytku, które mogą w dużym stopniu oddziaływać na środowisko. Ma możliwość wstrzymania działalności, która narusza zasady ochrony środowiska.

  

Do zadań GIOŚ należy kontrola przestrzegania prawa ochrony środowiska oraz badanie stanu środowiska w skali całego kraju

 

Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe.

Czynniki niebezpieczne to czynniki, których oddziaływanie na pracującego prowadzi lub może prowadzić do urazu, a nawet śmierci.

Czynniki szkodliwe to czynniki, których oddziaływanie na pracującego prowadzi lub może prowadzić do schorzenia.

Czynniki uciążliwe to czynniki, których oddziaływanie na pracownika może być przyczyną złego samopoczucia lub nadmiernego zmęczenia, które nie prowadzi do trwałego pogorszenia stanu zdrowia.

 

Więcej informacji znajdziesz tutaj (źródło: http://www.imp.lodz.pl/)

Ocena ryzyka zawodowego dla elektryka tutaj  (źródło: http://www.asystentbhp.pl)